چاپ کردن این صفحه

میزگرد سمینار رفرماسیون در غرب، اصلاح دینی در ایران

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی شنبه, 12 خرداد 1397 ساعت 21:54

 با شرکت عبدالکریم سروش، محمدرضا نیکفر و رضا علیجانی- کلن- 12 خرداد 97

موارد مرتبط