چاپ کردن این صفحه

چهار پرسش از دوستداران و منتقدان شريعتی

 

 4porseshفهرست مطالب

 

 

  • ضرورت بازانديشي انتقادي و فرارونده در آراي شريعتي
  • پرسش اول
  • پرسش دوم
  • سير شريعتي از توجه به اسلام تا توجه به شيعه
  • پشت صحنه بحث امت و امامت
  • پرسش سوم
  • پرسش چهارم
  • نقد توجيه شريعتي براي نظريه امامت
  • مقايسه نظريه امت _ امامت با نظريه حق ويژه

دسترسی به کتاب

بازگشت به صفحه کتابها

موارد مرتبط