يكشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | Sunday, 5. December 2021

رنـد خـام‌ - شريعتی شناسی - جلد ۱‌

rende kham

شناسنامه کتاب
 • رند خام‌

 • شريعتي‌شناسي‌ ـ جلد اول‌

 • نويسنده‌ : رضا عليجاني‌

 • ويراستار: زهرا حيدرزاده‌

 • طراح‌ جلد: بدري‌ دشت‌پور

 • ليتوگرافي‌: شهروند

 • چاپ‌: غزال‌

 • چاپ‌ اول‌: 1380

 • تعداد: 3300

 • حق‌ نشر محفوظ‌ است‌.

 • قيمت‌: 1800 تومان‌

 

فهرست مطالب

پيشنياز
 جامعه‌شناسي‌ معرفت‌
 دوران‌ شريعتي

 •  "صبوري‌" لازمه‌ رهپويي‌ ميان‌ مسجد و ميخانه‌
 • مقدمه‌ اول‌: چند نكته‌ درباره‌ اين‌ نوشتا
 • مقدمه‌ دوم‌: "ضرورت‌"هاي‌ شناخت‌ شريعتي
 • جامعه‌ شناسي‌ معرفت‌، روان‌شناسي‌ معرفت‌، معرفت‌شناسي‌ محض‌
 • شرايط‌ عيني‌ و ذهني‌ عصر شريعتي
 • گفتمان‌ رايج‌: سوسياليسم‌، راديكاليسم‌، مذهب‌گرايي 

 روان‌شناسي‌ معرفت‌
 زندگي‌ شريعتي‌

 • مقدمه‌" و "متن‌" در زندگي‌ شريعتي‌
 •  "مقدمه‌" زندگي‌: از تولد تا بازگشت‌ از اروپا
 •  آثارِ فاز صفر
 •  سيري‌ در درون‌
 •  "متن‌" زندگي‌: سه‌ دوره‌ فكري‌
 •  وجوه‌ مشترك‌ سه‌ دوره‌ فكري‌
 •  تحولات‌ فكري‌، از نوجواني‌ تا ميانسالي‌ فكري‌
 •  تفاوت‌هاي‌ دوره‌ نوجواني‌ فكري‌ و جواني‌ فكري‌
 •  ويژگي‌هاي‌ دورة‌ سوم‌ فكري‌
 •  آثار شريعتي‌ در سيزده‌ سال‌ حركت‌ فكري‌
 •  سيري‌ مجدد در درون‌


 ديالكتيك‌ جادويي‌ واقعيت‌ و آرمان‌
 آرمان‌ شريعتي‌

 •  هفت‌ نكته‌ مقدماتي‌ درباره‌ آرمان‌
 •  آرمان‌هايِ آزادي‌، عدالت‌، عشق‌
 •  آرمان‌ سه‌گانه‌ جهاني‌، يك‌ گفتار هميشه‌ نقاد

 مدل‌، برنامه‌ و روش‌، جهتِ عرفان‌، برابري‌، آزادي‌
 مدل‌ سوسيال‌ ـ دموكراسي‌ شريعتي‌

 •  مقدمه‌
 •  روش‌هاي‌ شريعتي‌ در آرمان‌ عرفان‌
 •  روش‌هاي‌ شريعتي‌ در آرمان‌ برابري‌ 

 چند "شاخص‌" براي‌ طراحي‌ مدل‌ و روش‌ براي‌ عدالت‌
 مدل‌ سوسيال‌ ـ دموكراسي‌ شريعتي‌
 چگونه‌ آراي‌ "ناتمام‌" او را "تمام‌" كنيم‌؟

 •  روش‌هاي‌ شريعتي‌ در آرمان‌ آزادي‌
 •  شريعتي‌ خواستار حكومت‌ ديني‌ نبود
 •  چند "شاخص‌" براي‌ طراحي‌ مدل‌ و روش‌ براي‌ آزادي‌
 •  روش‌ و الگو در عرصه‌ اجتماعي‌
 •  روش‌ و مدل‌ در عرصه‌ روابط‌ جهاني‌
 •  رهبري‌ موقت‌ انقلابي‌ و دموكراسي‌ متعهد
 •  ضمائم‌
 •  پرسش‌ و پاسخ
 • سالشمار آثار

دسترسی به کتاب

بازگشت به صفحه کتابها