يكشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | Sunday, 5. December 2021

باز صف ها اشتباه نشود - شریعتی شناسی- جلد 3

saf

شناسنامه کتاب

 باز صف‌ها اشتباه‌ نشود ـ جلد سوم‌

نويسنده‌ : رضا عليجاني‌

ويراستار: زهرا حيدرزاده‌ ـ ارغوان‌ غوث‌

طراح‌ جلد: بدري‌ دشت‌پور

حروفچين‌ و صفحه‌آرا: معصومه‌ شاپوري‌

ليتوگرافي‌: شهروند

چاپ‌: غزال‌

چاپ‌ اول‌: 1382

تعداد: 1050

كليه‌ حقوق‌ براي‌ ناشر محفوظ‌ است‌.

قيمت‌: 2400 تومان‌


فهرست‌ مطالب‌

پيشنياز 

فصل‌ اول‌: گونه‌شناسي‌ پارادايم‌هاي‌ اسلام‌شناسي‌ معاصر

طرح‌ يك‌ پرسش‌: جهان‌ سرمايه‌ داري‌ يا جهان‌ مدرن‌ 

ضرورت‌ بحث‌ سرمشق‌ (پارادايم‌) 

مفهوم‌ سرمشق‌ 

ويژگيهاي‌ سرمشق‌ فكري‌ تمدن‌ جديد يا مدرنيته‌ 

نقادان‌ و چهار محور نقد مدرنيته‌ و تمدن‌ جديد                                    

برخي‌ ويژگيهاي‌ پست‌مدرنيسم‌                                                      

جمع‌بندي‌ و نكاتي‌ پيرامون‌ مبحث‌ "سرمشق‌"                                      

برخي‌ سرمشقها و سنتهاي‌ فكري‌ الهيات‌ جديد مسيحي                             ‌ 

برخي‌ سرمشقها و سنتهاي‌ فكري‌ در اسلام‌شناسي‌ مسلمانان‌ در تاريخ               ‌ 

نوانديشان‌ جديد مذهبي‌ و ضرورت‌ شناخت‌ سنت‌ فكري‌ آنها                       

هفت‌ شاخص‌ براي‌ گونه‌ شناسي‌ سرمشقهاي‌ اسلامشناسي‌ نوانديشان‌                       

1 ـ نسبت‌ با سنت‌ و اسلام‌ حوزوي‌ و معارف‌ تاريخي‌ مسلمانان‌

2 ـ فلسفه‌ دين‌ و نسبت‌ دين‌ با علوم‌ عصر و زندگي‌ بشر

3 ـ روش‌ (متدلوژي‌)

4 ـ برخورد با مدرنيته‌ و تمدن‌ جديد غرب‌ و مسئله‌ ملي‌

5 ـ برخورد با شريعت‌

6 ـ نسبت‌ با سياست‌ و حكومت‌؛ آزادي‌ و عدالت‌

7 ـ نگاه‌ اجتماعي‌ ـ تاريخي‌ و راهكار (پروژه‌)

جمعبندي‌: مقايسه‌ پنج‌ پارادايم‌ اسلام‌شناسي‌ معاصر

پارادايم‌ وجودي‌ ـ اجتماعي‌  راديكال‌ شريعتي‌                                                                   

پرسش‌ و پاسخ‌                                                                     

فصل‌ دوم‌: تأثيرات‌ گفتمان‌ شريعتي‌

شاخص‌هاي‌ سنجش‌ تأثيرات‌ هر انديشه‌: داعيه‌ها و دغدغه‌ها، محصول‌ و كاركرد 

داعيه‌ها و دغدغه‌هاي‌ شريعتي‌ 

برخي‌ كاميابي‌هاي‌ شريعتي‌ 

كاركرد شريعتي‌ پس‌ از مرگش‌ 

شريعتي‌ "مخالف‌ انقلاب‌"، اما "معلم‌ انقلاب‌" 

شراكت‌ نافرجام‌ دو راديكاليسم‌ متفاوت‌ در انقلاب‌ 

مقايسه‌ اجمالي‌ دو نوع‌ راديكاليسم‌؛

فرماليست‌ و تماميت‌خواه‌ ـ آرمانگرا و دموكرات‌ 

نزديك‌بيني‌ شريعتي‌ و عدم‌ ارائه‌ مدل‌ سياسي‌ 

شريعتي‌ و نيازهاي‌ چندگانه‌ نسل‌ جوان‌ 

بازخواني‌ شريعتي‌ 

بحثي‌ درباره‌ گفتمان‌ 

گفتمان‌ راديكاليسم‌ روشنفكري‌ و گفتمان‌ راديكاليسم‌ كاريزماتيك‌ 

مقايسه‌ دو گفتمان‌ 

شرايط‌ جديد و تغييرات‌ گفتماني‌ آن‌ 

بازخواني‌ دموكراتيك‌ شريعتي‌ ـ گفتمان‌ راديكاليسم‌ معقول‌ و پويا 

قرائتهاي‌ جديد از دو راديكاليسم‌ 

پرسش‌ و پاسخ‌ 

فصل سوم‌: تحليل‌ انتقادي‌ گروه هاي‌ طرفدار شريعتي‌

بعضي‌ ويژگي‌ها و كاركردهاي‌ مثبت‌ گروههاي‌ طرفدار شريعتي‌ 

برخي‌ ويژگي‌ها و كاركردهاي‌ منفي‌ گروههاي‌ طرفدار شريعتي‌ 

جمع‌بندي‌: تجربة‌ در مجموع‌ مثبتِ گروههاي‌ طرفدار شريعتي‌ 

پرسش‌ و پاسخ‌ 


دسترسی به کتاب

بازگشت به فهرست کتابها

gg