پنجشنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | Thursday, 18. August 2022

نوگرایی دینی؛ نگاهی از درون

nogeraee-dini

 فهرست

پيشنياز الف

سيدجمال نماد يك «راه» (سيدجمال در نگاه شريعتى)

    1 ـ سيدجمال يك مصلح اجتماعى / نماد يك راه

   2 ـ سيدجمال نقاد سنت و پيشگام در نوزايى دينى و عقلانى‏كردن مذهب و ايدئولوژيك‏سازى آن

    3 ـ سيدجمال نقاد قدرت

   4 ـ سيدجمال نقاد سلطه استعمارى و مبتكر طرح بازگشت به خويش و پيشگام جنبشهاى ضداستعمارى در جهان

   5 ـ برخورد انتقادى ـ گزينشى سيدجمال با غرب (نه غرب‏ستايى، نه غرب‏ستيزى)

   6 ـ تأثيرات سيدجمال در ايران

    7 ـ برخورد سنت، قدرت و نوگراها با سيدجمال در ايران

   8 ـ بررسى انتقادى سيدجمال ـ اقبال و تداوم و تكامل «راه»

    9 ـ شخصيت و روحيات سيدجمال

   10 ـ سيدجمال راه ناتمام

 

 «شريعت» در انديشه هگل و اقبال

 

طالقانى نمادى از راديكاليسم پوياى واقعگرا

    1 ـ راديكاليسم پويا و واقعگرا

   2ـ نقدِ تجربىِ "فرمولى انديشى" (ايدئولوژى بسته)

    3 ـ اخلاق پيامبرانه و منش پدرانه ـ وحدت در عين كثرت (درونمايه جامعه مدنى)

   4 ـ محتوانگرى ضدقشرى و مخالفت با اجبارواكراه در اعتقاد و عمل دينى/ مسئله حجاب

    5 ـ مخالفت با استبداد دينى

   پايانه

 

 آرا و افكار مرحوم بازرگان در يك نگاه كلى

   مقدمه

    علم

   فلسفه

    دين

   قرآن پژوهى

    جهان بينى و دين شناسى

   انسان شناسى

    نگرش تاريخى

   ديدگاه اقتصادى

    آزادى

   روحانيت

    غرب

   مردمشناسى انتقادى

   پايانه

 

 شريعتى و غرب

     پيشنياز: چرا غرب؟ چرا شريعتى؟

    اما چرا شريعتى؟

   1ـ غرب، يك ذهنيت يا يك واقعيت؟

    2 ـ نه ساده سازى، نه ساده لوحى

   3 ـ ديالكتيك غرب و شرق ـ تمدن و تجدد

    4 ـ "چه بايد كرد" شريعتى

   5 ـ و اينك "جهان شمال ـ جهان جنوب" به جاى "غرب و شرق" ـ تغيير زاويه نگاه

 

 "حال و آينده نوگرايى دينى در ايران"

   مفهوم نوگرايى دينى

    تاريخچه نوگرايى دينى

   نوگرايى دينى در ايران

    برخى ويژگيها و كاركردها

   يك جمعبندى كلى

    يك نحله جديد نوگرا

   وظايف كنونى براى چشم‏انداز آينده

    نگاه جهانى

 

ضمائم

         دغدغه استناد (نسبت نوانديشى مذهبى و سنت حوزوى)

         مصاحبه و مباحثه‏ اى با آقاى محسن كديور

 

         ضرورت انقلاب در روش (بازخوانى روش شناخت حقوق زن در اسلام)

        گفت و گو با آقاى محسن سعيدزاده   دسترسی به کتاب

بازگشت به فهرست کتاب ها